Licensavtal för slutanvändare

1. Allmänna villkor

1.1 Beställning

1.1.1. Kunden har beställt en Tjänst från Kvist Solutions AS genom en Order. Kunden kan beställa Tjänsten direkt från Kvist Solutions AS, från dess hemsida eller genom en Partner. .

1.1.2. Dessa användarvillkor är standardvillkor som reglerar användningen av Tjänsten. Läs dessa villkor noggrant. Genom att lägga en Beställning, genom att underteckna, klicka på "Jag godkänner" eller liknande på någon presentation av Användarvillkoren, i Tjänsten, bekräftelsemail eller annan beställningsblankett, ingår Kunden ett juridiskt bindande avtal med Kvist Solutions AS . Endast individer med nödvändiga rättigheter hos Kunden kan göra det. Om du inte godkänner användarvillkoren, eller inte har det nödvändiga tillståndet från ditt företag för att göra en beställning, får du inte använda tjänsten, göra en beställning eller godkänna eller underteckna användarvillkoren, eftersom detta utgör en bindande juridiskt avtal på uppdrag av ditt företag. Ett juridiskt bindande avtal mellan ditt företag och Kvist Solutions AS kommer att ingås om och när Kvist Solutions AS utfärdar en Orderbekräftelse. En separat procedur gäller för provkunder. När du beställer en tjänst kommer orderbekräftelsen att ändra eventuella befintliga avtal till att inkludera den nya tjänsten

1.1.3. Användarvillkoren reglerar ett brett utbud av tjänster från Kvist Solutions AS.
Följande information visas på orderbekräftelsen, beroende på vilken tjänst kunden har beställt.​

1. Namnet på det Kvist Solutions AS-företag som Kunden ingår avtal med.
2. Vilken tjänst, inklusive användare och moduler, kunden har beställt.
3. Avgift för den beställda tjänsten.
4. Information om hur Kunden kan säga upp prenumerationen på enskilda Tjänster, samt kundrelationen med Kvist Solutions AS.
5. Eventuella ytterligare villkor och information som kan gälla, såsom information på tjänstespecifika statussidor, eller enligt överenskommelse mellan.

1, 2 och 3 finns också på fakturan

1.1.4. Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, utgör Användarvillkoren och Orderbekräftelsen (inklusive eventuella ytterligare villkor) hela avtalet mellan Kunden och Kvist Solutions AS som gäller för Tjänsten. Köp av andra tjänster från Kvist Solutions AS eller en Partner, såsom utbildning, implementering eller anpassning, omfattas inte av användarvillkoren.

1.1.5. Kvist Solutions AS kan ändra användarvillkoren vid behov. Användarvillkoren inkluderar alltid datumet för den senaste uppdateringen. Sådana ändringar kommer att meddelas minst 30 dagar i förväg. Om Kunden inte accepterar ändringar av Användarvillkoren kan Kunden säga upp och begära en proportionell återbetalning för Avgifter som har betalats i förskott för perioden efter uppsägningsdatumet för den aktuella Tjänsten.

1.2 Pris

1.2.1. Priset för Tjänsten är i enlighet med gällande prislistor från Kvist Solutions AS, publicerade online eller tillgängliga på annat sätt från Kvist Solutions AS. .

1.2.2. Om inte annat uttryckligen anges i prislistan eller skriftligen överenskommits, förfaller alla avgifter när de förfaller och kan inte återbetalas. Det finns inga återbetalningar för oanvända transaktioner, Användare, Tjänst eller återstående dagar i Prenumerationsperioder, såvida inte tillgängligheten av Tjänsten är väsentligt begränsad eller reducerad av skäl som uteslutande kan hänföras till Kvist Solutions AS. I sådana fall kan Kvist Solutions AS, efter eget gottfinnande, och som enda gottgörelse för Kunden, erbjuda Kunden en rimlig återbetalning för Avgifter som har ackumulerats under perioden med minskad tillgänglighet.

1.2.3. Avgifter är t.ex. alla skatter och avgifter. Om inte annat uttryckligen överenskommits, lägger Kvist Solutions AS till eventuell tillämplig mervärdesskatt på fakturan.

1.2.4. Kvist Solutions AS förbehåller sig rätten att ändra priset, med 1 månads uppsägningstid där en underleverantör höjt priset gentemot Kvist Solutions AS, samt att höja priserna årligen för att ta hänsyn till generella pris- och kostnadsökningar.

1.2.5. Kunden åtar sig att betala alla avgifter för användning av tjänsten innan de förfaller. Kvist Solutions AS kommer att föra dialog med kunden vid fallissemang. Om betalningsförsummelse inte kommer i ordning måste Kvist Solutions AS överväga att stoppa ytterligare leverans av Tjänsten, samt samla in alla utestående fordringar och eventuella avtalsenliga avgifter i sinom tid. Norsk lag reglerar räntor och handelsplats.

1.3 Meddelanden

1.3.1. Allmänna meddelanden och information om Tjänsten, såsom information om nya funktioner, prisändringar eller planerat underhåll, kommer att levereras i Tjänsten, på Programvarans webbplatser, online-communities eller via e-post.

1.3.2. Meddelanden angående Kundens tjänst, inklusive orderbekräftelser, eller annan information av särskild vikt, t.ex. relaterat till säkerhet eller integritet, kommer att skickas till kundens primära e-postadress

1.3.3. Kunden ansvarar för att alltid förse Kvist Solutions AS med uppdaterad kontaktinformation, inklusive en primär e-postadress 1.3.4. Alla meddelanden anses levererade när de skickas eller postas av Kvist Solutions AS.
Alla meddelanden träder i kraft omedelbart om inte annat anges i meddelandet.

1.4 Service

1.4.1. Kunden köper en rätt att använda Tjänsten som görs tillgänglig online av Kvist Solutions AS. Genom att köpa en nyttjanderätt får kunden tillgång till och rätten att använda tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor.

1.4.2. Kvist Solutions AS kommer att tillhandahålla driftstöd kostnadsfritt, till exempel i samband med inloggnings- eller kontoproblem, eller fel i Tjänsten. Ytterligare support, såsom användarutbildning, kan köpas separat från Kvist Solutions AS eller en Partner.​

1.4.3. Tjänsten levereras "som den är" som en standardtjänst. Tjänsten är inte villkorad av, eller kopplad till, någon särskild version eller funktionalitet vid någon speciell tidpunkt, eller några publikationer, material eller kommentarer publicerade av eller på uppdrag av Kvist Solutions AS, eller andra enheter. Kunden kan använda Tjänsten online så som den alltid erbjuds. .

1.4.4. Kvist Solutions AS förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktionalitet, eller korrigera fel eller utelämnanden i någon del av Tjänsten efter eget gottfinnande och utan skyldighet eller ansvar till följd av detta. Om en sådan ändring anses inaktivera eller ta bort funktionalitet som utgör en betydande del av Tjänsten permanent, eller under en period på mer än två månader, har Kunden rätt att säga upp prenumerationen för den berörda Tjänsten och få en proportionell återbetalning för betalda Avgifter på i förväg för den berörda tjänsten

1.4.5. Kvist Solutions AS förbehåller sig rätten att avbryta Tjänsten eller dess tillgänglighet på en specifik marknad, med 12 månaders varsel. Kunden ska ha rätt till en proportionell återbetalning för Avgifter som betalats i förskott för perioden efter datumet för uppsägning av den berörda tjänsten, ska sluta använda tjänsten efter datumet för uppsägning av den berörda tjänsten och ska inte ha rätt att göra ytterligare krav mot Kvist Solutions AS

1.4.6. Viss programvara eller delar av tjänsten kan vara föremål för ytterligare villkor eller begränsningar (såsom begränsningar av lagringsutrymme, antal transaktioner eller kuponger) eller kräva registrering på webbplatser (till exempel för användning av en betaltjänst). Detta anges i orderbekräftelsen.

2. Nyttjanderätt

2.1 Kund

2.1.1 Kunden beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda tjänsten, begränsad till kundens interna affärsändamål och i enlighet med användarvillkoren.

2.1.2. För förtydligande och utan att begränsa allmänheten av ovanstående: "interna affärsändamål" avser verksamhet och aktiviteter som uteslutande är relaterade till Kundens egen verksamhet, vilka beskrivs i avtalet och begränsas till Norge. Avtalet ska inte under några omständigheter tolkas som att Kunden kan agera som tjänsteleverantör eller liknande, eller använda Tjänsten i eller för någon enhet där Kunden äger mindre än 51 %.

2.1.3. Användningsrätten får inte under några omständigheter överlåtas till eller överlåtas till någon enhet, helt eller delvis (inklusive men inte begränsat till fusioner och fissions, konkurs, förändring av ägande eller kontroll, eller till närstående) utan föregående skriftligt godkännande från Kvist Solutions AS i den enskilde ärendet, vilket inte skall undanhållas oskäligt

2.1.4. Kunden är ensam ansvarig för all Användning av Tjänsten, inklusive åtgärder av Användare och administration av Användare, och åtkomster eller integrationer av tredje parter och Integrerade Applikationer. Kunden är ensam ansvarig för uppgifternas innehåll och laglighet och får inte överföra eller behandla skadlig kod, data eller liknande (till exempel virus) i eller med Tjänsten, eller använda Tjänsten för olagliga, skadliga eller skadliga ändamål.

2.1.5. Användare hanteras av Kunden och är Kundens ansvar. Användare måste ha nödvändiga rättigheter från kunden för att använda tjänsten. Alla användarkonton är för namngivna personer. För förtydligande: Kunden tilldelar Användarkonton till tredje parts individer som utför åtgärder för och till förmån för Kunden, såsom Kundens revisor, revisor, konsult och liknande.

2.1.6 Kunden ansvarar för att betala licensavgiften och eventuella andra avgifter till ägaren av den standard enligt vilken projektet ska certifieras. Om kunden till exempel ska certifieras enligt BREEAM är kunden ansvarig för att betala de avgifter som Grønn Byggallianse och BRE pålagt, för användning av manualen.

2.2 Provkund

2.2.1. Kunden beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar och uppsägbar rätt att få tillgång till Användningen av tjänsten som kunden har registrerat för ett provkonto under, under en begränsad tidsperiod, enbart i syfte att utvärdera programvarans lämplighet för kundens interna affärsändamål och i enlighet med användarvillkoren

2.2.2 Provperioden börjar från det ögonblick då kunden accepterar användarvillkoren. Längden på provperioderna kan variera

2.2.3 Kunduppgifter som behandlas i Tjänsten under provperioden kommer att raderas från Kvist Solutions AS:s system efter provperioden, om det inte avtalas att uppgifterna kan överföras till ett vanligt kundkonto om Kunden väljer att köpa en vanlig rätt att använda Tjänsten.

3. Databehandlaravtal

3.1 Kvist Solutions AS

3.1.1 Transparens och ansvarighet är viktigt för Kvist Solutions AS. Information och detaljer om hur Kvist Solutions AS behandlar personuppgifter i vår Tjänst finns i vår integritetspolicy.
Kvist Solutions AS kan kontaktas på dpo@kvistsolutions.com för frågor.

3.2 Kunddata

3.2.1 Kunden är ansvarig för att behandla alla kunduppgifter och samtycker till och/eller garanterar, i förekommande fall, att:
- Kunden instruerar härmed Kvist Solutions AS att behandla Kunduppgifterna endast för Kundens räkning, och endast för ändamålet och i den utsträckning som krävs för att leverera Tjänsten på ett säkert och professionellt sätt, i enlighet med och för att uppfylla Villkoren för Användning och tillämplig integritetslagstiftning;
- Kunden är ägare till eller på annat sätt har rätt att överföra Kunddata, inklusive personuppgifter, till Tjänsten för bearbetning, och att Kunden är ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagligheten av sådan Data, inklusive dess Använda sig av;
- Databehandlingen, i förekommande fall, har anmälts till relevanta tillsynsmyndigheter och/eller registrerade; och att databehandlingen inte utgör ett brott mot tillämpliga lagbestämmelser;
- Det är Kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig att i den utsträckning som tillämplig lag krävs underrätta tillämpliga tillsynsmyndigheter och/eller den Registrerade personen vid brott mot personuppgiftssäkerheten.

3.2.2. Kvist Solutions AS är databehandlare för kunddata och samtycker till och/eller garanterar, i tillämpliga fall:
- att följa råd och direktiv från relevanta tillsynsmyndigheter.
- att Kvist Solutions AS har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Uppgifterna mot förlust och obehörig behandling, säkerställa Uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet samt att dessa åtgärder utgör en säkerhetsnivå som är lämplig för den risk som är förknippad med bearbetningen, med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnader;
- att Kvist Solutions AS utan onödigt dröjsmål ska informera Kunden efter att ha fått kännedom om ett brott mot personuppgiftssäkerheten med rimlig grad av säkerhet.
- att Kvist Solutions AS efter att ha fått kännedom om det utan onödigt dröjsmål ska meddela Kunden instruktioner eller annan Databehandling från Kunden som enligt Kvist Solutions AS uppfattning bryter mot gällande lag.
- att Kvist Solutions AS, inom sina skyldigheter som Databehandlare enligt gällande personuppgiftslag, ska bistå Kunden i sin roll som personuppgiftsansvarig, med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt och med hänsyn till arten av den personuppgiftsansvarige. Behandling och den information som finns tillgänglig för Kvist Solutions AS, inklusive att bistå Kunden med att besvara förfrågningar i samband med utövandet av den Registrerades rättigheter, samt genom att tillhandahålla information som är nödvändig för att visa efterlevnad av gällande personuppgiftslagen. Kvist Solutions AS förbehåller sig rätten att fakturera sina standardpriser för sådan assistans.
- att när Kvist Solutions AS:s rättsliga grund för att behandla Kunduppgifter löper ut, oavsett orsak, till exempel uppsägning av kundförhållandet, ska Kvist Solutions AS radera Kundens uppgifter från systemen, om inte lagbestämmelser kräver fortsatt lagring av uppgifterna av Kvist. Solutions AS.
- att Kvist Solutions AS ska underrätta Kunden om varje begäran om spridning, åtkomst eller utlämnande av uppgifter som har mottagits direkt från Registranten, och från offentliga myndigheter, om inte Kvist Solutions AS är juridiskt förhindrad att göra det. Kvist Solutions AS kommer inte att svara på sådana förfrågningar om inte Kunden har godkänt det. Kvist Solutions AS kommer endast att kommunicera Kunddata till offentliga myndigheter i samband med efterlevnad av juridiskt bindande order, såsom ett domstolsbeslut eller husrannsakningsorder;
- att Kvist Solutions AS inte kommer att publicera några kommentarer, uttalanden eller liknande från en kund eller användare utan föregående godkännande.

3.3 Användningsdata

3.3.1. Användningsdata är data som genereras genom användningen av Tjänsten, som Kvist Solutions AS kan använda för att skydda Datan och Tjänsten, leverera, marknadsföra, utveckla och underhålla Tjänsten och relaterade produkter och tjänster enligt nedan.

Användningsdata är:
- Teknisk information och trafikdata, såsom typ av operativsystem, typ av webbläsare, tangentbordsspråk och IP-adress;
- Aggregerad kund- eller användargenererad data, såsom sessionslängd, lösenordsåterställning och liknande;
- Icke-aggregerad kund- eller användargenererad data, såsom sammanhang och innehåll i supportärenden, chattboxar, säkerhetsloggar och liknande, och;
- Begränsad produktionsdata, såsom bilder, filer eller databaser från kunddata under vissa omständigheter, och föremål för strikta säkerhetsåtgärder.

3.3.2 Personuppgifter: Om Användardata innehåller Personuppgifter, såsom en e-postadress eller IP-adress, eller information om Kunden, såsom kundens namn eller organisationsnummer, är Kvist Solutions AS personuppgiftsansvarig baserat på berättigat intresse, och ska genomföra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen:

Kvist Solutions AS anonymiserar sådana uppgifter med hjälp av vissa tekniska processer innan de behandlas för de ändamål som anges nedan, så att uppgifterna inte längre innehåller personuppgifter och kunden (eller andra enheter, t.ex. kundens kund) inte längre kan identifieras.

Om anonymisering inte är möjlig på grund av tekniska begränsningar, så att det finns en betydande risk för omidentifiering, eller det inte är genomförbart med hänsyn till syftet med behandlingen, ska Kvist Solutions AS vidta ytterligare lämpliga säkerhetsåtgärder.

3.3.3. Begränsad produktionsdata är begränsad i varje enskilt fall vad gäller omfattning, åtkomst och tid och är föremål för lämpliga säkerhetsåtgärder.
Begränsad produktionsdata används endast för följande ändamål:
- Förbättring av service och användarupplevelse
- Utveckling och testning
- Statistik och forskning
- Säkerhet och relaterade ändamål

3.3.4. Kvist Solutions AS behandlar användardata uteslutande för följande ändamål:
- Förbättra service och användarupplevelse, till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, erbjuda individuella användarinställningar eller som beskrivs för begränsad produktionsdata ovan.
- Allmän marknadsföring och visning av aktuell information, till exempel för kompletterande eller värdeskapande tjänster, för att inte marknadsföra Tjänsten kunden redan använder, och tillhandahålla relevanta marknadsuppdateringar eller information.
- Säkerhet och relaterade ändamål, till exempel genom att analysera sessions- och inloggningsdata (inklusive i realtid), händelseloggar och liknande för att förhindra, utreda och dokumentera säkerhetsproblem och incidenter (såsom Brott mot personuppgiftssäkerhet, bedrägerier och olika typer av hacka) och för att förbättra tjänstens säkerhet.
- Statistik och forskning, till exempel antalet fakturor som går genom våra system, inklusive användning av aggregerad och anonym statistik i allmän marknadsföring, och i samband med kompletterande Tjänst eller tjänster, såsom t.ex. för att kunna visa marknadsstatistik som är relevant för Kunden i Tjänsten.
- Efterlevnad. Kvist Solutions AS kan använda och analysera Användningsdata för att kontrollera efterlevnaden av Användarvillkoren, till exempel loggning när en Kund accepterar Användarvillkoren.
- Utveckling och testning, till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, tillhandahålla data för att utveckla ny teknik (såsom beskrivs för begränsad produktionsdata ovan), förbättra användarupplevelsen, driftstester av nya eller uppdaterade tjänster eller teknisk genomförbarhet.

3.4 Underleverantörer

3.4.1. Kvist Solutions AS kan komma att använda tredje parts underleverantörer för leverans och utveckling av Tjänsten, inklusive behandling av Personuppgifter och/eller Användningsuppgifter. Kvist Solutions AS kommer alltid att ingå ett databehandlingsavtal med underleverantörer för att fullgöra de skyldigheter som följer av detta avtal.

3.4.2. Om underleverantörerna finns utanför EU är Parterna överens om att Kvist Solutions AS har behörighet att tillhandahålla en giltig rättslig grund för överföring av Personuppgifter utanför EU för Kundens räkning med hjälp av godkända överföringsmekanismer, såsom t.ex. EU-standardavtal. Kunden ger Kvist Solutions AS fullmakt att använda en sådan överföringsmekanism för kundens räkning

3.4.3. Kvist Solutions AS kommer att informera Kunden om planerade förändringar hos underleverantörer i förväg.

3.5 Säkerhet

3.5.1 Kvist Solutions AS arbetar målmedvetet för att leverera en hög säkerhetsnivå i vår Tjänst, inklusive vad gäller personuppgifter och integritetsskydd. Kvist Solutions AS levererar en lämplig säkerhetsnivå genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, utformade för att säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för Tjänsten och de Data som behandlas i Tjänsten.

4. Stödvillkor

4.1 Immateriella rättigheter

4.1.1. Kvist Solutions AS är ensam ägare till Tjänsten. Tjänsten och immateriella rättigheter skyddas av upphovsrätten, lagen om immaterialrätt och andra lagar och fördrag. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som anges i Tjänsten eller i samband med Tjänsten tillhör deras respektive ägare.

4.1.2. När Tjänst eller annan immateriell egendom från en tredje part tillhandahålls av Kvist Solutions AS som en del av eller i samband med Tjänsten ("Tredjepartskomponenter"), omfattas sådan Tjänst eller immateriell egendom av Användarvillkoren om inte separata villkor tillhandahålls av Kvist Solutions AS. Om det finns en konflikt mellan licensvillkoren för en tredje parts komponent och användarvillkoren, ska licensvillkoren för tredje parts komponenten gälla för tredjepartskomponenten. Om Tredjepartskomponenten är en öppen källkodstjänst, ska Tjänsten inte under några omständigheter - förutom Tredjepartskomponenten - anses vara en öppen källkodstjänst eller allmänt tillgänglig tjänst. Om en Tredjepartskomponent kräver att Kvist Solutions AS tillhandahåller licensvillkoren och/eller källkoden för Tredjepartskomponenten, är detta tillgängligt i "Om-rutan" i Tjänsten.

4.1.3. I händelse av intrång eller kränkning av immateriella rättigheter kan Kvist Solutions AS eller Kvist Solutions AS licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättsliga och kommersiella intressen, inklusive eventuell myndighet som följer av lagen 4.1.4. Kunden (eller kundens klienter, i tillämpliga fall) är den enda ägaren till kunddata, inklusive all immateriell egendom som är associerad med kunddata och/eller integrerade applikationer.

4.2 Garanti

4.2.1. Kvist Solutions AS kommer att använda kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten fungerar i huvudsak enligt beskrivningen i Programvarudokumentationen under Prenumerationsperioden, förutsatt att den är korrekt konfigurerad (inklusive Kundens val av webbläsare). De versioner som stöds kan variera från tjänst till tjänst och är tillgängliga från programvarans dokumentation. Kunden och Kvist Solutions AS är överens om att Tjänsten och dess leverans inte kommer att vara helt felfri och att förbättring av Tjänsten är en kontinuerlig process.

4.2.2. Kvist Solutions AS garanterar inte att Tjänsten kommer att uppfylla Kundens krav, fungera korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, uppsättning, konfiguration, modifieringar, anpassningar, programtillägg eller integrationer som inte har genomförts eller kontrollerats. av Kvist Solutions AS, eller som har levererats över Internet kommer att vara utan avbrott. Kvist Solutions AS ansvarar inte för Internet, Internetleverantörer eller Kundens Internetanslutning.

4.2.3. Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med den begränsade garanti som anges i detta avsnitt, ska Kvist Solutions AS korrigera bekräftade fel eller defekter i Tjänsten på egen bekostnad. Med "Bekräftade fel eller brister" avses fel eller brister som kan återskapas av Kvist Solutions AS och/eller bekräftas genom Kvist Solutions AS:s supportkanaler, och som inträffar under Abonnemangsperioden. Kvist Solutions AS kan välja att ersätta Tjänsten eller funktionaliteten istället för att göra en korrigering

4.2.4. Om det konstaterade felet eller bristen är av väsentlig omfattning, vilket innebär att Kundens möjlighet att använda Tjänsten avsevärt minskar, och Kvist Solutions AS inte avhjälper bekräftade fel eller brister eller ersätter Tjänsten inom skälig tid, ska Kunden inte avhjälpa bekräftade fel eller brister. kan säga upp nyttjanderätten för den berörda tjänsten. I så fall har Kunden rätt till en proportionell återbetalning för alla Avgifter för den återstående prenumerationsperioden för den berörda Tjänsten, från och med månaden efter att Kvist Solutions AS har verifierat felet eller bristen.

4.2.5. Utöver vad som uttryckligen anges här har Kunden inte rätt att framställa andra eller ytterligare krav mot Kvist Solutions AS.

4.2.6. Förutom vad som uttryckligen anges häri ger varken Kvist Solutions AS eller Kvist Solutions AS:s licensgivare eller leverantörer några garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive utan begränsning garantier för äganderätt, icke-intrång, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller kapacitet för systemintegration. Inga andra anspråk än de som framgår specifikt häri får göras med avseende på tjänsten, och kunden ska inte grunda några anspråk på villkor som inte uttryckligen anges i användarvillkoren.

4.2.7. Länkar till webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Kvist Solutions AS som förekommer i Tjänsten eller relaterade webbplatser eller dokumentation tillhandahålls för service och bekvämlighet. Kvist Solutions AS ansvarar inte för sådana webbplatser.

4.3 Ansvar

4.3.1. Kvist Solutions AS ansvarar inte för Kunddata, inklusive innehåll, äganderätt och legitimitet, eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller på uppdrag av Kunden, eller på något annat sätt utanför Kvist Solutions AS:s kontroll.

4.3.2. Om Kvist Solutions AS hålls ansvarig för betalning av ersättning genom en domstol godkänd förlikning eller rättslig dom, till Kunden till följd av brott mot någon av de skyldigheter som anges i Användarvillkoren, ska sådan ersättning under inga omständigheter bl.a. ersättning för indirekta eller direkta skador av något slag som uppstår till följd av eller i samband med sådant intrång, inklusive men inte begränsat till förlust av kunddata, produktion, inkomst eller vinst eller tredje parts anspråk eller statliga sanktioner, även om Kvist Solutions AS informeras om möjligheten till sådana skador. Kvist Solutions AS:s ansvar enligt användarvillkoren är begränsat till direkta skador, såvida inte annat följer av icke avvikbara lagbestämmelser, såsom skador orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåt.

4.3.3. Totalt ackumulerat ansvar (inklusive eventuella återbetalningar och ersättningar för direkta förluster och kostnader) under prenumerationsperioden för tjänsten ska totalt inte överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders avgifter för den berörda tjänsten.

4.3.4. Varken Kvist Solutions AS eller Kunden ska hållas ansvariga för eventuella förseningar eller försummade prestationer som uppstår från eller i samband med force majeure, inklusive jordbävningar, upplopp, arbetskonflikter, verksamhet och lagstiftning som rör Internet och andra liknande händelser utanför Kvists ram. Solutions AS:s eller Kundens kontroll. Om lagstiftning, direktiv eller föreskrifter som gäller för Tjänsten eller dess leverans ändras, eller ny lagstiftning eller nya föreskrifter antas efter att Tjänsten har gjorts tillgänglig på marknaden, vilket hindrar Kvist Solutions AS från att uppfylla Kundens instruktioner eller dess skyldigheter enligt till användarvillkoren, och/eller som kräver avstängning av tjänsten, helt eller delvis, under en tidsbegränsad period eller på obestämd tid, ska detta anses vara force majeure.

4.3.5. Även om Kvist Solutions AS kommer att iaktta försiktighet för att säkerställa säker överföring av information mellan Kunden och Tjänsterna, erkänner Kunden att Internet är ett öppet system, och att Kvist Solutions AS inte kan och garanterar att tredje part inte kan eller kommer att avlyssna eller ändra Data . Kvist Solutions AS tar inget ansvar för sådan missbruk, vidarebefordran eller förlust av Data.

4.4 Ersättning

4.4.1. Kvist Solutions AS ska försvara Kunden mot eventuella anspråk eller rättsliga tvister där tredje part hävdar att Kundens användning av Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren strider mot eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden ska omedelbart informera Kvist Solutions AS om ett sådant krav. Kvist Solutions AS ska hålla Kunden skadeslös för allt skadestånd som tillerkänns tredje part för intrång enligt en domstol godkänd förlikning eller rättsordning, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Kvist Solutions AS på Kvist Solutions AS bekostnad, och ger Kvist Solutions AS AS full kontroll över den juridiska processen och uppgörelsen. Kvist Solutions AS kan efter eget gottfinnande och bedömning (i) ändra Tjänsten så att den inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsten med en funktionellt likvärdig Tjänst, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänst eller (iv) avsluta Kundens rätt att använda Tjänsten mot återbetalning av Avgifter som betalats i förskott för Prenumerationsperioder som varar längre än uppsägningsdatumet. Kunden kan inte göra andra anspråk till följd av intrång i tredje parts rätt

4.4.2. Ovannämnda gottgörelse gäller inte om Tjänsten har använts i strid med eller i strid med Användarvillkoren, inklusive om anspråket härrör från användning, ändring, integration eller anpassning av Tjänsten som inte har utförts av Kvist Solutions AS .

4.4.3. Kunden måste försvara Kvist Solutions AS mot alla anspråk eller rättstvister där en tredje part hävdar att kundens data, eller användning av tjänsten i strid med användarvillkoren, bryter mot eller bryter mot tredje partens patent, upphovsrätt eller annan intellektuell äganderätt, eller bryter mot tillämplig lagstiftning. Kvist Solutions AS ska omedelbart informera Kunden om ett sådant krav. Kunden ska hålla Kvist Solutions AS skadeslös för allt skadestånd som tillerkänns tredje part för intrång enligt en domstolsgodkänd förlikning eller rättsordning, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kvist Solutions AS samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och förlikningen. Kunden ska även hålla Kvist Solutions AS skadeslös från alla krav, böter, sanktioner etc.

4.5. Avgång

4.5.1. Kundens uppsägning : Kunden kan säga upp kundrelationen eller den individuella tjänsten (inklusive användare och moduler) utan att ange någon anledning och när som helst i enlighet med villkoren som anges i orderbekräftelsen. Villkoren kan variera från modul till modul

4.5.2. Uppsägning från Kvist Solutions AS: Om Kvist Solutions AS bekräftar eller misstänker på rimliga grunder att Kunden har eller kommer att inte uppfylla sina skyldigheter enligt Användarvillkoren, eller Kunden går i konkurs eller blir insolvent, kan Kvist Solutions AS stänga av Kundens tillgång till tjänsten eller begränsa kundens åtkomst till skrivskyddad tillgång, tills ärendet är löst. Kvist Solutions AS måste meddela 30 dagar i förväg om eventuell avstängning eller begränsning av åtkomst, och ge Kunden rimlig tid att svara innan åtkomsten avbryts eller begränsas. Om situationen inte löses inom rimlig tid förbehåller sig Kvist Solutions AS rätten att säga upp Kundens rätt att använda Tjänsten och därmed avsluta kundförhållandet. Kvist Solutions AS kan, efter eget gottfinnande, välja att säga upp Kundens rätt att använda Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Användarvillkoren i betydande utsträckning.

4.5.3. Radering av data: Vid uppsägning av kundförhållandet, eller där Kvist Solutions AS:s rättsliga grund för att behandla Uppgifterna upphör, oavsett orsak, ska Kvist Solutions AS radera Kunddata från sina system, om inte tvingande lagbestämmelser kräver att Kvist Solutions AS ska fortsätta att lagra data. I så fall ska Kvist Solutions AS fortsätta att säkerställa datasäkerheten som anges i Användarvillkoren. Tiden det tar att radera data kan variera från tjänst till tjänst. När Kunddata har raderats har Kvist Solutions AS inga ytterligare skyldigheter gentemot Kunden angående Kunddata.

4.5.4. Retur av data: Kunden kan begära att kunddata returneras senast 30 dagar efter uppsägning. Om det har gått mer än 30 dagar kan uppgifterna ha raderats på ett oåterkalleligt sätt. Kvist Solutions AS ska returnera Kunddata i ett format, tid och leveransmetod som bestäms av Kvist Solutions AS. Formatet, tiden och metoden för att returnera data kan variera från modul till modul.

4.6. Jurisdiktion och tvistlösning

4.6.1. Kunden har ingått avtal med Kvist Solutions AS

4.6.2. Parternas rättigheter och skyldigheter ska i sin helhet regleras av den nationella lagstiftning som gäller för Kvist Solutions AS, kunden har ingått detta avtal utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Om en tvist uppstår till följd av eller i samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsten ska Parterna försöka lösa tvisten genom förhandlingar i godo. Om tvisten inte kan lösas på ovan angivet sätt ska den hänskjutas till de allmänna domstolar där Kvist Solutions AS har sin registrerade affärsadress 4.6.3. Parterna är överens om att de inte ska ta upp anspråk som härrör från eller i samband med Användarvillkoren när det har gått mer än ett år efter uppsägningen.

5. Ändringslogg

Inga förändringar. Detta är den första versionen.